HRAJEME SI ČESKY V UTRECHTU

V březnu 2014 byl spuštěn projekt „Hrajeme si česky”. Účelem projektu je podpořit osvojování mateřského jazyka u českých dětí ve věku od 5 let žijících v Nizozemsku. V rámci tohoto projektu se konají kurzy a dětské dny, během kterých se bude pracovat na rozvoji jazykových, řečových a komunikativních dovedností v českém jazyce.

V případě zájmu o tyto předškolní aktivity nás, prosím, kontaktujte.

PROČ „HRAJEME SI ČESKY"

Nejčastější formou dvojjazyčné výchovy je princip „jeden rodič - jeden jazyk”. Zda bude tato forma zcela úspěšná, záleží na dostatečném kontaktu s oběma jazyky. Je nejen důležité poskytnout dítěti dostatečně pestré jazykové komunikační podněty, ale také zajistit, aby dítě daným jazykem hovořilo s různými lidmi, například s prarodiči, sourozenci, příbuznými, učiteli a hlavně s vrstevníky.

U dětí, které již chodí do školy, není situace o nic jednodušší. Vyučující jazyk se totiž rychle stává dominantním jazykem dítěte. Tato situace je částěčně nevyhnutelná. Děti slyší několik hodin denně jen nizozemštinu a jejich kamarádi také nerozumí česky. Navíc rodiče nemají přehled, co přesně se ve škole děje po jazykové stánce. Proto je důležité, aby jazyk, který je v tu chvíli „slabší”, byl aktivně stimulován.

Výše zmíněná fakta stála u zrodu projektu „Hrajeme si česky”. Odborná literatura doporučuje sdružovat děti do skupin, kde by si mohly hrát, učit se a mluvit při tom menšinovým jazykem. Při sestavování našeho kurzu byly brány v úvahu všechny výše zmíněné aspekty a bylo přihlíženo i k osnovám českých škol.


 

HRAJEME SI ČESKY IN UTRECHT

Het project “Hrajeme si česky” startte in maart 2014 op. Het oogmerk van dit project is het stimuleren van moedertaalverwerving bij Tsjechische kinderen in de leeftijd vanaf 5 jaar die in Nederland wonen. In verband met dit project worden er cursussen en kinderdagen georganiseerd, waarbij aan de ontwikkeling van taal-, spraak- en communicatieve vaardigheden van deze kinderen wordt gewerkt.

Als u geïnteresseerd bent in deze buitenschoolse activiteiten, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

WAAROM "HRAJEME SI ČESKY"

De bekendste methode van tweetalige opvoeding is  “iedere ouder zijn eigen taal“. Of deze succesvol is, hangt vooral af van de vraag of het kind voldoende taalaanbod in beide talen krijgt. Het is belangrijk om een gevarieerd aanbod aan het kind te bieden en ervoor te zorgen dat het kind de taal met verschillende mensen spreekt, bijvoorbeeld grootouders, broers en zusters, andere familieleden, leraren en vooral leeftijdgenoten.

Bij kinderen die al naar school gaan wordt het er niet makkelijker op. De taal die op school gesproken wordt, wordt snel dominant in de taalontwikkeling van de kinderen. Dit is ten dele onvermijdelijk. Kinderen horen een aantal uren per dag alleen het Nederlands en hun vriendjes spreken de minderheidstaal ook niet. Ouders hebben daarnaast geen zicht op wat er precies op school gebeurt op taalgebied. Daarom is het belangrijk om de taal die op dat moment de zwakkere is, actief te blijven stimuleren. Deze visie wordt ondersteund in de wetenschappelijke literatuur.

Deze feiten hebben de aanleiding gegeven voor het project “Hrajeme si česky“. In de literatuur wordt aangeraden om groepjes met kleine kinderen te vormen die in de „minderheidstaal“ met elkaar kunnen spreken en spelen. Onze cursus is ontwikkeld rekening houdend met alle bovengenoemde aspekten en geïnspireerd op het leerplan van Tsjechische kleuterscholen.

 Kontakt

Hrajeme si česky

Utrecht Overvecht

+31(0) 657 141 274